Năm Thứ 4890

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.comTổ Chức Quốc Tế

STT
Tên Tổ Chức
 Tác Giả
 1
 T́m Hiểu Nhóm 20 (G20)
 Nam Phong
 2
 Liên Hiệp Quốc
 Wikipedia
 3
 Qũy Tiền Tệ Quốc Tế (IMF)
 sưu tầm
 4
 Ngân Hàng Thế Giới (WB)
 sưu tầm
5
 Tổ Chức Thương Măi Thế Giới (WTO)
 Wikipedia
 6
 Khối Liên Âu (EU)
 Wikipedia
7
 Liên Minh Pḥng Thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO)
 Wikipedia
8
 Hội Các Nước Đông Nam Á Châu (ASEAN)
 Nam Phong
  9
 Liên Đoàn Á Rập - Arab League
 Wikipedia
 10
 Phong Trào Phi Liên Kết -  Non-Aligned Movement (NAM)
 Wikipedia
 11
 Khồi Thịnh Vương Chung (The Commonwealth Nations)
 Wikipedia


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến h́nh thành với hai mục đích:


1- Lưu trữ và phổ biến di sản văn hóa của Việt tộc.
2- Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống Văn Hiến hầu phục hồi nền "An Lạc và Tự Chủ"
ngàn đời cuả Việt tộc.


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang:  Tổ Chức Quốc tế
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com

Email: thuky@vietnamvanhien.net

"Bất chiến tự nhiên thành" chi kế
Văn Hiến ngàn năm sử đă đề
  Giải trừ quốc nạn bằng Tâm lực
"Nhân Chủ (tự chủ) - An Vi (an lạc)" khai lối về


Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.